4 април 2001 г.

Сказание за буквите от Храбрия Черноризец

Ядро 2 – литературни компетентности;
Тема 2 – Кирило-Методиевата традиция и “За буквите” на Ч.Храбър
Стандарт 4 – познава развитието на бълг. л-ра като част от европейския литературен процес и националната обществена и културна история;

Описание на стратегиите
(по тристепенния модел на учене и преподаване)Загряваща дейност.
        Разделяне по групи

І. Събуждане на интерес(15 мин)
1.                Моделирано писане.
2.                Споделяне по двойки.
3.                Споделяне в голямата група.
4.                Ново разделяне по групи.

ІІ. Осъзнаване на смисъла(52 мин.)
1.                  Четене с предвиждане ( 15 мин.).
2.                Вмъкване на Дневник със записки в две колони (25 мин.)
3.                Продължава Четене с предвиждане (12 мин.).

ІІІ. Рефлексия(20 мин)
1.                Десетминутно, непрекъснато писане, следващо потока на мисълта.
2.                  Споделяне по двойки (2 мин.).
3.                Редактиране в групата (2мин.).
4.                Четене от стола на автора ( 6 мин.).
$ ІV. Анкета.(5 мин.)

                                                                                                     

Историко-литературна справка


Византия
България
Старобългарска книжнина
843 – църковен събор в Константинопол; възстановява се иконопочитанието


863Създаване на славянската азбука

“Проглас към Евангелието”
867 – братята кирил и Методий са посрещнати в Рим от папа Адриан ІІ-ри; Константин Философ носи мощите на първия римски папа – Климент Римски
865 – покръстване на българите при княз Борис - Михаил
“Пространно житие на Константин – Кирил Философ – първа панонска легенда
14.02.869 – Кирил умира; погребан е в базиликата “Сан Клементе”
866 – 870 – България е в лоното на католицизма

873 – Методий е ръкоположен за Моравски епископ
885 – Кирило – Методиевите ученици пристигат в България
“Пространно житие на Методий” – втора панонска легенда
881 – 882 – Методий се завръща в Константинопол
889 – княз Борис – Михаил се оттегля от престола

6.04.885 – Методий умира в Моравия като Моравски епископ (диоцез Илирик)
889 – 893 – Владимир – расате се опитва да възвърне езичеството


893Преславски църковен събор:
1.     Възцаряване на Симеон.
2.     Нова столица – Преслав.
3.     Замяна на гръцкото богослужение със славянско.
4.     ПРЬЛОЖЕNНIЕ КЪNНГ
“Азбучна молитва”
“Похвално слово за Кирил”
“За буквите”
“Похвално слово за Методий”


“Небеса”
“Шестоднев”

20.08.917 – битката при Ахелой
Първи Симеонов сборник
Втори Симеонов сборник

средата на Х век – поява на богомилството
“Книга за Енох”
“Откровение Варухово”

Ход на урока

Загряваща дейност:
         З апознайте се, представяйки се на всички с една дума, която характеризира вашата същност като човек! (5 мин)
Разделяне на групи (по двойки)
         С ъберете се с онзи, който най-много Ви допада! (5 мин)АСъбуждане на интерес (15 min max)
Моделирано писане:
         Съставете кратък текст по думите, записани на дъската: (5 мин)
                                     


                            апология
                        история
                        буква
                        риторика
                        гърци


Споделяне по двойки: (5 мин)
Редактирайте собствения си текст! (1 мин.)
         Прочетете текста на своя партньор от групата! (1 мин.)
         Съвместно съставете общ текст или приемете един от личните текстове за достоен да представи групата! (3 мин)

Споделяне в голямата група: (5 мин)
         Четене на текстовете; коментар.Б. Осъзнаване на смисъла 
Разделяне по групи: (2 мин)
През Средновековието и Възраждането съществува традицията на т.н. буквуване. Буквите от азбуката се произнасяли: аазъ; б - буки; в - веди;
г- глаголи и т.н. Това неудобство било премахнато от д-р Петър Берон, при написването на “Рибния буквар”.
        
Пребройте се!


азъ
                          буки
                          веди
                          глаголи
        
Четене с предвиждане:  (общо: 40 мин)
         В старата българска литература има един мистериозен автор, който историята помни с едно единствено произведение: о, пнсмеnех”.
         (Раздава се текстът, разделен на четири части.)
         Вие не познавате текста! Подсказва ли ви заглавието какво ще е неговото съдържание? ( ще разказва за буквите)
Преди да разгледаме този кратък текст ще трябва да си начертаете в тетрадките следната таблица: (5 мин)

Предвиждане
(За какво
ще разказва
.текстът?)
Доказателства
от предхидния абзац, които ви дават основания да правите съответната прогноза
Реалният текст
(оправдава или не вашите предвиждания)
Непозната лексика
1
2
3
4
ü За славянските букви
ü Как славяните ще създадат писменост, за да пишат на своя език         Прочетете първата част и попълнете таблицата  ( 1 мин)
         Спазвайте регламента на играта и не поглеждайте в следващата част от текста!
         Какво научихте от първата част?
         (Изисква се мнението на всяка от групите!?)  (4 мин)
         Мотивирайте се с цитати!

         За какво ще разказва втората част от текста? (2 мин)
1
2
3
4
ü За създаването на славянската азбука
“Прочее преди славяните нямаха книги...”
”...бяха принудени да пишат с гръцки и римски букви, без устроение
ü За  двата етапа в развитието на славянската писменост
ü Докато били езичници славяните пишели с черти и резки.
ü След покръстването – с гръцки букви без устроение.
ü Това продължило много години)


         Четете втората част! (3 мин за работа)
         Оправда ли текстът на Черноризец Храбър вашите предвиждания?
         Да попълним таблицата! (3 min)

         Продължаваме по същата схема.
         За какво ще разказва третата част? (7 мин)  
1
2
3
4
·          за дооформянето на азбуката;
·          за предимствата на славянската азбука пред гръцката за славяните;
·          за реакцията на гърците, която ще е негативна;
* ”Но как може да се пише...”
* ”..гръцки и римски букви без устроение (т.е.  това, което е създал Константин трябва да се шлифова)
* как Константин-Кирил Философ, изпратен от човеколюбеца Богзапочва създаването на славянската азбука

        


         Оправда ли текстът вашите предвиждания? (2 мин)

1
2
3
·          не разказва за дооформянето на азбуката;
·          доказва предимствата на славянската азбука пред гръцката;
·          обяснява и оборва негативната реакция на гърците.

                  Размисли по Отворен въпрос   (20 мин)

         Да обърнем внимание на детайлите: как Черноризец Храбър оборва нападките на гръцките духовници, за да докаже предимствата на славянската азбука.

Отворен въпрос:
Как Черноризец Храбър доказва предимствата
на славянската азбука пред всички останали?
        


Дневник със записки в две колони 
      Начертайте следната таблица, която фактически е разширен вариант на втора графа от първата таблица.(20 мин – за цялостното попълване на таблицата

Нападки
Защита
Цитат от текста
Коментар
Цитат от текста
Коментар
1.“Някои казват:
”Защо е създал 38 букви, когато може да се пише и с по-малко, както гърците пишат с 24 букви?”
ü През античността броят на буквите в азбуката е сакрален. Гр. азбука има 24 б. Затова александрийските книжовници разделят “Илиада” на 24 глави.
ü 24 е сакрално число през Средновековието – то е символ на Светата Вселенска църква.
ü Фактът, че Черноризец Храбър защитава 38 броя букви, е доказателство, че той защитава глаголичес-ката азбука. [1]
1 “Но те не знаят с колко пишат гърците”
24  букви
11   двугласа
  3   за числата
 38 букви
От гледище на филологията Ч.Х. смесва фонетика и орфография, защото за числата и дифтонгите се използват същите букви (от 24-те), но за средновековната схоластика този довод е железен.
2.”Защо са славянските книги? Тях нито Бог ги е създал, нито ангелите, нито пък са изначални...”
Използвайки възродилата се през ІХ век т.н. триезична ерес, гръцките книжовници обвиняват слав. писменост, че не е изначална, т.е. не е създадена от Бога
2.” ...както сме се научили от светите книги че всичко поред идва от Бога, а не от другиго.”
Храбрият чернори-зец използва сакра-лната християнска формула:”щом съществува, значи е дело на Бога”[2]
 3. Ако ли пък някой рече, че не ги е нагласил добре, понеже и сега още се нагласяват...”
Преди да назове тази нападка, авторът прави пространен исторически преглед на развитието на гръцката писменост. Читателят остава с впечатлението, че се разказва просто така.
3. ”и гръцките също така много пъти са били нагласявани от Акила и Симах, а после и от мнозина други. Защото по-лесно е да се нагласи отпосле, отколкото да се създаде за пръв път."
За да защити теза-та си, че доустроя-ването на славянс-
ката азбука не я прави несъвърше-на, К-К сравнява периодите на раз-витие на двете
азбуки:
гръцка        славянска
1.С черти и       1. С черти и
резки                  резки.

2. Много            2. Малко
време                 време

3. Много           3. Един  човек,
елини -               християнски
езичници           светец
        
         Всяка от групите работи, като задължително вписва информация във всички графи! Разполагате с 10 минути.
         Попълване на таблицата в голямата група – 5 мин.        
        
         Коя от групите може да направи едноминутно експозе – отговор на въпроса: Как Черноризец Храбър доказва предимствата на славянската азбука пред всички останали ?
       
         Продължаваме, защото не сме завършили текста!?
        
        
Четене с предвиждане: (12 мин.)
         Имайки предвид всичко, което записахме, какъв ще е финалът на Храбровия текст? Запишете прогнозите си в първата голяма таблица (1 мин)
         Имате 2 мин., за да прочетете финала и да попълните втората и третата графи!
         Какъв е резултатът? ( 5 мин)

1
2
3
4
ü ще прослави славянската писменост;
ü полемиката ще се прелее в апология.
ü Сравняването на двете азбуки косвено прославя славянската
ü малко измежду гръцките книжовници знаят кой е създал писмеността им и кой е превел свещените им книги;
ü в България дори и азбукарчетата “в отговор ще рекат: Св.Константин Философ ...и брат му Методий”
“...Бог е дал разум на славяните

        
                  В. Рефлексия
                  Започвайки като историческо съчинение за създаването на славянската писменост, “Сказание за буквите” рязко преминава в полемика с гръцките книжовници, за да се прелее във вдъхновена апология на делото на Св. братя Кирил и Методий.

         Есе-петминутно непрекъснато писане
         Имайки предвид това, което говорихме днес за текста “Сказание за буквите”, започнете да пишете отговор на въпроса: “Вярващ християнин или езичник е Черноризец Храбър?”, без да отделяте  химикала от листа си. .
         Писането трябва да следва потока на мисълта ви!
         Не  се замисляйте за стилистични,  правописни и пунктуационни грешки!

         Споделяне в групата; редактиране.

         Четене от стола на автора
        
         Желаещи личности или групи, да прочетат своя отговор!?
[1] Според Залцбургския меморандум от 871 год ( две години след смъртта на Кирил – 869), Методий се появил в Панония с нови букви (noviter inventis sclavinis literis). Невъзможно е неизвестният автор на текста да е имал предвид кирилицата, която запазва стгр вариант на  азбука – с 24 букви.
[2] Според  християнската философия Бог е този, който създава света: небето, земята, сушата, водите, животните, човека (Битие: 1,2 глави). Всичко, което ни заобикаля на Земята е божие творение. Точно тази постановка използва Ч.Х., за да  обори тази нападка.

Няма коментари: