Публикации

ПО ТЕМАТА НА ДОКТОРАНТУРАТА

І. Самостоятелни издания - https://sites.google.com/site/linalecheva/home/samostoatelni-izdania;20 юли 2012

Възпитаващото обучение в "Европа на познанието" или магията да сееш мъдрост. 2012 В: http://lechevag.blogspot.com/; или В: https://sites.google.com/site/linalecheva/home/samostoatelni-izdania/vzpitavasoto-obucenie-v-evropa-na-poznanieto-ili-magiata-da-sees-mdrost

Виртуална работилница по педагогическо майсторство. В: https://sites.google.com/site/linalecheva/ucebna-rabotilnica-po-pedagogicesko-majstorstvo

Синергетични обучителни методи (интерактивен модел на перманентна педагогическа практика). Русе, Университетски издателски център. 2010

Библейският генотип в обучението по литература - Силистра.  RITT.2002


 1. Синергия на образователния диалог. В: Известия. Книга IІI на Научен център “Св. Дазий Доростолски”, Силистра, 2008.
 2. За икономията на власт и словото на съмнението в урока по литература. Научни трудове на Русенския университет, том 44, серия 7.5. Майски научни четения. Русе 2008 ISSN   1311-3321; http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp/9/9-39.pd
 3. Концепцията за преносимите умения в Европа на познанието и учебната работилница по педагогическо майсторство. Сборник доклади от годишната университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”. Том 1. Велико Търново. 2009. ISSN 954-753-035-6
 4. Сугестивният метод на обучение и сугестопедията в подготовката на студентите, бъдещи учители. Научни трудове на Русенския университет, Майски научни четения. Русе 2009.; http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/10/10-16.pdf
 5. Мотивацията - гаранция за позитивно отношение към учебния процес. Научни трудове на Русенския университет, Майски научни четения. Русе 2009; http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/10/10-14.pdf
 6. Модел на учебна работилница по педагогическо майсторство. Научни трудове на Русенския университет. Научна конференция на РУ – 30 – 31.10.2009. Русе 2009; http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/10/10-12.pdf
 7. Ключовите компетенции на студентите - бъдещи учители в контекста на "Процесът Болоня".”. Научни трудове на Русенския университет. Научна конференция на РУ – 30 – 31.10.2009. секция Педагогика и психология Русе 2009. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/6.2/6.2-16-n.pdf
 8. Стиловете на учене като педагогическа компепетнтност за разнообразяване на преподавателските стратегии. Научни трудове на Русенския университет. Научна конференция на РУ – 30 – 31.10.2009. секция Педагогика и психология. Русе 2009.  http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp09/6.2/6.2-9-n.pdf; http://www.pomagalo.com/glecheva_ss/materials/personal/?ref=header. Одобрен на 09.09.2010г.
 9. Европейски директиви в българското висше образование (пленарен доклад на Студентска научна сесия. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия 2010, Филиал – Силистра. Русе . 2010. ISSN 1311-3321, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2010/SNS2010-Silistra.pdf, c. 7-12
 10. Реформата във висшето образование и професионалното образование и обучение на студентите - бъдещи учители. Научни трудове на Русенския университет. Научна конференция на РУ - 2011 секция Педагогика и психология, серия 6.2. http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/6.2/6.2-3.pdf;
 11. Възпитаващото обучение в „Европа на познанието” или магията да сееш мъдрост. (пленарен доклад на Студентска научна сесия. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия 2011, Филиал – Силистра. Русе . 2011. ISSN 1311-3321, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/sns/2011/SNS2011-Silistra.pdf, c. 7-16
 12. Професионалните психолого-педагогически компетентности в „Европа на познанието”. В: Сборник доклади на Студентска научна сесия 2011, Филиал – Силистра. Русе . 20112. ISSN 1311-3321 (под печат)
20 юли 2012г.                                                                            
Публикуване на коментар