6 март 2020 г.

Lina_Galina_Lecheva

Намери време да си дружелюбен - това е пътят към Щастието!

Намери време да мечтаеш - така впрягаш в живота си Звездите!

Намери време да обичаш и да бъдеш обичан - това е привилегия на Боговете!

Намери време да се огледаш - Времето е твърде кратко за себелюбие!

Намери време да се смееш - това е музиката на Душата!


18 януари 2020 г.

Културата на Западноевропейското средновековие

Културата на Западноевропейското средновековие обхваща периода от V до XV век. Това е времето след падането на Римската империя до появата на Ренесанса.
      Периодизация
      Средновековието има най-общо три етапа:
1.Ранен (V-VIII век) - на прехода от родово и робовладелско общество към феодализъм
2. Зрял (IX-XII век) - разцвет на феодалните отношения и култура
3. Късен (от XIII век нататък) - нов преход – с явления, подготвящи градския, светски тип отношения и новото буржоазно съсловие, родено през Ренесанса.
В Италия Средновековието свършва през XII век , в Испания през XVI век. 

      Своеобразие на средновековната култура
     През средните векове в Европа се оформят нациите и националните езици, в света стават важни религиозни и политически трансформации. В периода на феодализма в целия Стар свят се утвърждават големите световни религии (християнство, юдаизъм, будизъм, ислям), оформят се пет културни зони – Китай, Индия, Близкия и Средния изток, Византия, Западна Европа. В културната зона на Стария свят навлизат десетки нови племена – диви, варварски, повечето без писменост и литература. Тези млади народи събарят старите империи, но с времето създават своята култура, внасят нови митове и епически песни. Великото преселение на народите (през III-VI век) прекроява етно-географската и политическата карта на Европа. Така се появявват малки културни региони – на славяните, на Британия, Франция и др.

През Средновековието започва една радикална революция на духа за цяла Европа. Тя идва с християнската религия и философия, с принципно новите морални ценности, които са непознати за стария елински свят. Европа се християнизира продължително. Постепенно църквата става най-силната институция, превръща се във водещ и всеобхватен орган на властта, създава нови човешки представи за света.

Варварските нашествия от III-V век слагат край на една цивилизация прецъфтявала около шест века. В същото време съществува и литературата на латински език по териториите на Западната Римска империя. Гръцкият език постепенно губи влияние.

В първия период на Средновекоевието обществото е дофеодално, неговата литература - предимно устна. Това е време на кървави войни, преразпределяне на териториите между различни етнически групи, създаване на държави.
В културата до XVIII-XIX век съществуват два потока, които никога не се смесват: 1. Класичиската литература на латински език от гръко-римската зона и  2. Фолклорно-митологични текстове на новите народи.

Жанрова система
A. Oфициални жанрове:
1. Култови - богослужебни текстове: църковна поезия и проза (жития, похвали, поучения).
2. Извънкултови: историческа хроника, летописи, роман, разказ, повест, поеми (пародийни, пътеписи светска поезия, философски и природонаучни текстове).
Б. Неофициални жанрове:
1. Култови: апокрифи
2. Извънкултови: (забранена литература), дохристиянска литература.

Периодът от VI до VIII век се нарича „тъмни векове” – заради почти пълната липса на литературни паметнициПо времето на Карл Велики (VIII-IXв.) се полагат основите на средновековната наука и образование, на литературата. Създава се ученото монашеско съсловие, осъществява се първият културен интерес към Античността. Светската власт се обособява от духовната. След време тези две начала на властта ще встъпят в жесток конфликт помежду си и ще доведат до залеза на Средновековието.
След времето на Карл Велики започва периодът на Зрялото средновековие със трите дяла на литературата му - църковна, рицарска и градска литература.

Идеологически характеристики на средновековието
Човекът мисли отново с категорията „ние” за себе си, за света и другите. Колективен е и сънят, и къпането, и храненето, и трудът, и молитвата. Това „НИЕ” изразява представата за родовото, етническото, за религиозната общност. Светът е неизменен и единен - създаден завинаги от Бога. Животът протича по строгия план на божественото провидение. Времето има начало и край.
Дългът към Бога е по-важен от този към хората и държавата.
Църквата оформя реда в голямата феодална държава. Тя е единствената образователна институция на Средновековието. Тя е и най-голямият феодал.
Често са взаимозаменяеми живот и смърт, свобода и несвобода, високо и ниско, телесно и духовно.... Милосърдието се отстоява и с жестокост, религиозният хуманизъм – с войни, спасението на душата – с убийство...

Автор е самият Бог, затова реално авторство няма и не е допустимо. Оригиналното и новото се счита за ерес и се преследва жестоко. Лъжата е смъртен грях, но и истината се проверява чрез мъчения.
Още в Ранното средновековие моралните критерии се обвързват с правните, социалните представи – с теологическите.

ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО също изглеждат двояко. От една страна, времето е
циклично и негов устойчив символ в онези векове става колелото. То тече някак епически бавно, протяжно. Но християнското време също така е и линейно, еднопосочно. Географското пространство е фантастично поле, населено с магически същества и непознати територии. Пространството е и религиозно разделено - има християнски свят и свят на езичниците.

Цялата природа за средновековния човек е извор на символи, чрез които видимите неща разказват за невидимите.
В периода IX-X в. в Европа се оформя и принципът на васалитета, който преди да стане политическа и правна категория, вярното служене ще се естетизира и ще се превърне в канон на рицарската чест и живот въобще. Рицарят има мисия да служи - на Бога, на своя феодал и на Дамата на сърцето. Чак през XII-XIII век в Европа ще се появат нови правни свободи, а с тях ще се появят и политическите партии, защитаващи новите съсловия.

Налице в самото начало на Средновековието е двойнственото осмисляне на ТРУДА и БЕДНОСТТА. Идеалът на цялата средновековна епоха е аскетът монах. Много ордени дават обет за бедност. Много често се насърчава бедността, но не се порицава и богатството, придобито с честен труд. Благородникът-рицар прекарва времето си главно в турнири и пирове. А монашеският труд също така се мисли и като наказание на плътта - възпитателно средство за избавяне на нечисти помисли и деяния.
Всяко нещо в света означава друго нещо, има свое скрито значение. Символът притежава единен и дълбок смисъл и е средство за интелектуалното осмисляне на битието. Светът е книга, написана от Бога, и всяко нещо от него е дума, която може да се тълкува. В света има определена и сложна йерархия на смисли.
Средновековната култура започва може би с учения монах Алкуин и с културния кръг, създаден в двора на Карл Велики. Изчезва неграмотното монашество и се ражда средновековният интелектуалец. Алкуин въвежда в училищата античната система от 7 основни предмета – т. нар. ТРИВИЙ (граматика, риторика и логика) и КВАДРИВИЙ (аритметика, геометрия, музика и астрономия.) Задължително се изучава и краснопис. Появяват се манастирските скриптории и библиотеки. В тази епоха книгата означава само съкровище, затова и тя е богато илюстрирана, калиграфски изписана и е предназначена само за колекциониране, а не за четене. Текстът в нея не буди особено любопитство.
В зрялото средновековие картината е съвсем различна. През XII век да си „модерен” означава да си натрупал знанията на древните, да знаеш и да можеш да тълкуваш текстовете; да умееш добре да подражаваш на античните автори. Науката бавно започва да си издейства автономия от църквата. В книжните средища се превежда от арабски и гръцки, постепенно латинския език ставана универсален език. През XIII век книгата става за четене за масова употреба, украсата намалява за сметка на текста.
В късното Средновековие на човека се гледа като на център на творението, на същество разумно и вярващо (човекът вярва, а разумът потвърждава онова, в което вярва).
XIV век е залезът на Средновековието - време на войни, на голямата чумна епидемия - 1348г., покосила половината от населението на Европа, на религиозни конфликти и борби между отделните съсловия. Така успоредно с обществените и социални промени във феодална Европа се сменя и лицето на културата.

10 ноември 2019 г.

APA Style

 APA Style (American Psychological Association) – най-често използваният в световната практика стил за писане и цитиране

Една от основните разлики между APA стандарта и досега използвания БДС 17377-96 Библиографско цитиране е в липсата на цитиране под линия, което съответства на цифровия индекс в текста. Под линия при APA стандарта се изнасят само бележки.
Цитиране по APA в основния текст 
При един автор:
A recent study of stress levels (Brown, 1991) reveals gender related differences in these levels.
In a recent study of stress levels, Brown (1991) discusses gender-related differences in these levels.
[Едно скорошно проучване на нивата на стрес  (Brown, 1991) разкрива разликите.....]
[ В едно скорошно проучване на нивата на стрес  Brown (1991) разглежда  разликите..... ]
При двама и повече автори:
(FIRST CITATION) Jones, Brown, Williams, and Smith (1991) found, in a recent study...
(SUBSEQUENT CITATIONS) Jones et al. (1991) found that...
(Първо цитиране) Jones, Brown, Williams, and Smith (1991) откриват в скорошно проучване…
(Следващи цитирания на същите автори) Jones и др. (1991) откриват, че......
При повече от седем автора се цитира само фамилията на първия и се изписва – и др.:
Kisangau et al. (2011) found...
[Kisangau и др. (2011) установяват, ... ]
Без имена на автори: Изписва се името на редактора или организацията
... the book College Bound Seniors (2008)
... a study by the National Kidney and Transplant Division of Urology (1999) shows...
Оформяне на библиографията
     Списъкът с референции (използвани източници) трябва да бъде в края на документа. Той предоставя информация, нужна на читателя, за да намери и извлече всеки източник, който се цитира в основния  текст.

Всеки източник, който се цитира в съответния документ, трябва да присъства в списъка с използвани източници. По същия начин – всяко описание в списъка трябва да е цитирано в текста.

     Списъкът с използвани източници трябва да започва на отделна страница от основния текст. Тази страница се озаглавява Използвани източници (References), като заглавието се центрира в горната част на страницата, не се удебелява, подчертава и не се поставят кавички.
     Всички редове след първия при всяко вписване в списъка с използвани източници трябва да бъдат врязани на ½ инч от лявата страна на страницата (висящо вмъкване –Hanging).
     Имената на авторите са в инверсия (първо се изписва фамилията). Изписват се фамилията и инициалите на всички автори на дадената разработка. За разделение на имената се използва запетая, а за да се напише последното име, се използва символът &. Всички описания в списъка с използваните източници трябва да са подредени по азбучен ред според фамилията на първия автор на всяка публикация.


Основни форми за книги
Автор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако има такова).   Местоиздаване: Издател.
Атанасова, А. (2015). Състояние на управленското счетоводство в България:  Резултати от емпирично изследване. Варна: Стено. 
Коцев, Н., Коцев, Е. & Рускова, С. (2013). Основи на управлението. Русе: Авангард  принт.
Основни форми за статии
Автор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако има такова).  Източниктом/годишнина (бр.), страници.
Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата конфигурация. Математика и информатика, 35(5), 42–61
 Петров, П. & Иванов, И. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково  Обучение, 38(1),10-21.
Когато  се цитира списание, в което номерацията на всяка книжка от даден том/годишнина започва със страница 1, тогава номерът на книжката (броят) също трябва да се посочи в библиографското описание на източника така:
Цанков, Н. (2009). Компетентност за познавателно моделиране – дидактическа 
конкретизация. Педагогика, 19(7-8), 82-105.
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting methods as
measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29(1), 14-24.

Докладите  от конференции следват същата форма, като  в източник се изписва конференцията.
Интернет източниците се цитират по същия начин, като се изписват датата на последното посещение и URL:
Автор/редактор.  Година, месец ден. Заглавие. Последно посещение месец дата,      година, URL.
  Author/editor. (Year, month day). Title. Retrieved (Access date), from (complete URL).
Unlandherm, F. (1997, May 2). Middle East studies resources. Retrieved August 19, 1997 from http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEast/index.html
Цитираните литературни източници, които са на кирилица, в преведения на английски език вариант на публикацията трябва да се представят с латински букви чрез транслитерация:
Blinov, Vl. (1976). Effektivnosty obucheniya. Moskva: Pedagogika [Блинов, Вл. (1976). Эффективность обучения. Москва: Педагогика].
Ако се използва повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или същата група автори, изброени  в една и съща последователност], публикувани  в една година, в списъка се подреждат по азбучен ред според заглавието на книгата, статията или главата.  До годината се задава  малка буква:
Berndt (1981amakes similar claims…”
Berndt, T. J. (1981a)Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior
between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Примери от английски източници: :  http://libguides.willamette.edu/c.php?g=57120&p=367889
Book by one or more main authors
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style (3rd ed.) New York: MacMillan.
Edited book
Letheridge, S., & Cannon, C. R. (Eds.). (1980). Bilingual education: Teaching English as a second language. New York: Praeger.
Book editions
Wink, J. (2005). Critical pedagogy: Notes from the real world (4th ed.). Boston: Pearson/Allyn & Bacon.
Article or chapter in an edited book
Hartley, J. T., Harker, J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions in adult development of learning and memory. In L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American Psychological Association.
Journal article paginated by volume
Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory and Cognition, 3, 635-647.
Barber, A. E., & Roehling, M. V. (1993). Job postings and the decision to interview: A verbal protocol analysis. Journal of Applied Psychology, 78, 845-856.
Horowitz, L. M., Post, D. L., French, R. S., Wallis, K. D., & Siegelman, E. Y. (1981). The prototype as a construct in abnormal psychology: Clarifying disagreement in psychiatric judgments. Journal of Abnormal Psychology, 90, 575-585.
Journal article paginated by issue
Kim, W. Y., & Snider, W. D. (2008). Neuroscience: Overcoming inhibitions. Science, 322(5903), 869-872.
Magazine article
Jensen, L. (1993, December 30). What's love got to do with it. Time, 69, 643-644. 
Newspaper article, no author
Study finds free care used more. (1982, April). APA Monitor, p. 14.
Speech
Simpleton, J. (2009, January). Nationalization of government. Speech presented at the Preservation of Democracy Society, Knoxville, TN.
Television broadcast 
Riker, D. (Director). (2005, February 11). The city: La ciudad [Television broadcast]. Alexandria: Public Broadcasting Service.
ERIC document 
Jordan, W. J., & Nettles, S. M. (1999). How students invest their time out of school: effects on school engagement, perceptions of life chances, and achievement (Report No. 29). Baltimore, MD: Center for Research on the Education of Students Placed at Risk. (ERIC Document Reproduction Service No. ED428174)
Internet resource 
  Author/editor. (Year, month day). Title. Retrieved (Access date), from (complete URL).
Unlandherm, F. (1997, May 2). Middle East studies resources. Retrieved August 19, 1997 from http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/area/MiddleEast/index.html.
Arab Republic of Egypt. (1997, June 1). Retrieved August 18, 1997 from http://menic.utexas.edu/menic/countries/egypt.html.


Цитиране в списъка с използвана литература
Цитиране в текста
  1. Book with one author / Книга с един автор
Автор, инициали. (Година на издаване). Заглавие:  Подзаглавие (ако има такова). Местоиздаване: Издател.
Hale, P. (2009). Teamwork that works. Auckland: Freewheel Press.
Атанасова, А. (2015). Състояние на управленското счетоводство
    в България:  резултати от емпирично изследване. Варна: Стено.
Note: The first letter of the first word of the main title, subtitle and all proper nouns have capital letters.
"The crux of a team is its leader" (Hale, 2009, p. 45).
2. Book with two or more authors / Книга с двама или повече автори
Автори, инициали. (Година на издаване). Заглавие:  Подзаглавие (ако има такова). Местоиздаване: Издател.
Mill, H., Chan, L., & Tamahere, M. (2007). Skills for success. London:
Pearson Education.
Коцев, Н., Коцев, Е. & Рускова, С. (2013). Основи на управлението.

Русе: Авангард принт.
Referencing is accepted as the key to academic success (Mill, Chan & Tamahere, 2007).
3. Print book or report by a corporate author / Публикация от колективен автор
Ministry of Foreign Affairs and Trade. (2011). Converting potential  into prosperity: New Zealand's commitment to the Pacific.     Ellington, N.Z.: Author.
Note: When the author and the publisher are the same, use Author in the publisher field.
New Zealand's role in the Pacific is changing rapidly (Ministry of Foreign Affairs and Trade, 2011).
4. Chapter in edited book / Глава от редактирана книга
Brookes, W. (2008). New Zealand leaders. In J. Wilson (Ed.), Making a difference to New Zealand (pp. 236-243). Auckland: Pedal Press.
“Today's business students are tomorrow's leaders” (Brookes, 2008, p. 240).
5. Electronic book - from library database/ Електронна книга
Parker, G. M. (2008). Team players and team work: New strategies for developing successful collaboration (2nd ed.). Retrieved from EBSCO eBook Collection database.
Note: Rather than entering the Location: Publisher details a statement is added to indicate the database you accessed the e-book from.
The essence of teamwork is communication (Parker, 2008).
6. Web page / Уебстраница
Statistics New Zealand. (2009). New Zealand in profile 2009. Retrieved  from http://stats.govt.nz
Note: Key fields to include with a web page are author (often an organisation), date (where available - otherwise put n.d.), title and URL.
(Statistics New Zealand, 2009).
7. Journal article - academic scholarly (retrieved from a database) with a DOI/ Статия с DOI номер от научно списание
Ruth, D. (2007). Management development in New Zealand. Journal of     European Industrial Training, 31(1), 52-67. doi:10.1108/03090590710721736
Survey results indicate an increase in the number of managers in companies in New Zealand (Ruth, 2007).
8. Journal article - academic scholarly (retrieved from a database) with no DOI / Статия без DOI номер от научно списание
Birkinshaw, J., & Goddard, J. (2009). What is your management model? MIT Sloan Management Review, 50(2), 81-90. Retrieved from ABI/INFORM Global.

9. Journal article - academic scholarly (print version) / Статия от научно списание (печатна версияАвтор(и), инициали. (Година на издаване). Заглавие: Подзаглавие (ако има такова).       Източниктом/годишнина (бр.), страници.
King, J. (2005). Conflict in teams. Journal of Management Studies,     40(3), 26-28.
Ненков, В. (2010). Няколко свойства на Фойербаховата
конфигурация. Математика и информатика, 35(5 ), 42–61.

 Петров, П. & Иванов, И. (2012). Методи за преподаване на чужд език. Чуждоезиково обучение, 38(1),10-21.
10. Journal article - academic scholarly (internet only - no print version) / Статия от научно списание (онлайн версия)
Hsing, Y., Baraya, A., & Budden, M. (2005). Macroeconomic policies and economic growth: The case of Costa Rica. Journal of Applied Business Research, 21(2), 105–112. Retrieved from http://www.cluteinstitute.com/journals/JABR.html


11. Magazine article - popular/general interest ( in print) / Статия от списание (печатна версия)
Wane, J. (2012, February). Band of brothers. North & South, 311, 56-  64.
"companies are discovering that a distinctive management model can itself be a key driver of its competitiveness" (Birkinshaw and Goddard, 2009, p.82).King claims that conflict in teams is inevitable (2005).(Hsing, Baraya & Budden, 2005).(Wane, 2012).
12. Magazine article - popular/general interest (from database) / Статия от списание (онлайн)
Wane, J. (2012, February). Band of brothers. North & South, 311, 56-64. Retrieved from Australia/New Zealand Reference Centre database.
(Wane, 2012).
13. Newspaper article (from website)  / Статия от вестник (уебсайт)
Hembry, O. (2008, June 25). Fonterra boosts Aussie presence. The New Zealand Herald.Retrieved from www.nzherald.co.nz
Fonterra will be the third largest player in the yoghurt and dairy dessert business in Australia (Hembry, 2008).
14. Newspaper article (from database) )  / Статия от вестник (база данни)
Donovan, B. (2008, August 7). New childcare laws threaten gym creches. New Zealand Herald, p. A03. Retrieved from Newztext Plus database.
(Donovan, 2008).
15. Newspaper article (print version) )  / Статия от вестник (печатна версия)
Cumming, G. (2004, April 5). Investment and risk. The New Zealand Herald, p. B5.
Note: Include p. or pp. before the page number. This is used for newspapers only, not magazines or journals. p. = one page, pp. more than one page.
If page numbers are discontinuous, separate page numbers with a comma, eg, pp. A1, A4-5.
(Cumming, 2004).
16. Personal communication (emails, conversations, interviews) / Цитиране от персонална комуникация (email, интервю)
Note: These are not included in the reference list, although you can include them in your text as a personal communication
Capital gains tax is certain to be introduced within the next four years (T. Franks, personal communication, May 10, 2009).
17. Course handouts or lecture slides / Слайдове с лекции и материали от обучителен курс
Plester, B. (2011). Lecture 3: MGMT 211, Semester 2 [PowerPoint slides]. Auckland, New Zealand: University of Auckland
(Plester, 2011).
18. Conference paper / Доклад от конференция от сайт
Smithson, D. (2011, November). Invisibility in organisations: The role of extraversion and introversion. Paper presented at the Australian Conference for Research in Organisations, Sydney. Retrieved from http://www.rmit.edu.au/2011/conf/smithson.txt
Note: A capital letter is used for all key words in the conference name. Give the month of the conference if the paper has not been formally published.
Conference paper - in published proceedings / Доклад от конференция в отпечатан сборник
To cite published proceedings from a book, use the same format as for a book or book chapter.

(Smithson, 2011).
19. При повече от едно цитиране на източници от един и същи автор [или същата група автори, изброени  в една и съща последователност], публикувани  в една година, в списъка се подреждат по азбучен ред според заглавието на книгата, статията или главата.  До годината се задава  малка буква:
Berndt, T. J. (1981a)Age changes and changes over time in prosocial intentions and behaviorbetween friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions andbehavior. ChildDevelopment, 52, 536-643.


За повече подробности погледнете: 

16 октомври 2019 г.

Научна конференция във Филиал Силистра

„Нови индустрии, дигитална икономика, общество – 

проекции на бъдещето - II“  CONFERENCE IN SILISTRA

Friday 18 October 2019

 

ORGANIZING COMMITTEE

¨         ORGANIZED BY: Silistra Branch (SB)  University of Ruse (UR) 
·      Scientific Secretary:
Assoc. Prof. (Lina) Galina  Lecheva, PhD
glecheva@uni-ruse.bg
, +359 88 540 0647

¨       THEMATIC FIELDS:
·       Social Sciences and Humanities (SSH)
Assoc. Prof. Todorka Georgieva, DfS;
·       Pedagogy, Psychology, Teaching Methodology (PPTM)
Assoc. Prof. Diana Zhelezova, PhD;
·       Technical Sciences (TS)
Pr. Assist. Prof. Milen Sapundzhiev, PhD;

PROGRAM OVERVIEW09:30 – 10:00
Registration


10.00 – 11.00
Parallel Scientific Sessions:
FRI-216-1 SSH(S)
Social Sciences and Humanities (SSH) (Room 216-Silistra)
FRI-227-1 PPTM(S)
Pedagogy, Psychology, Teaching Methodology (Room 227-Silistra)
FRI-110-1-ТS(S)
Technical Sciences (Room 110-Silistra)


11:00 – 12:00
Parallel Scientific Sessions:
FRI-216-2 SSH(S)
Social Sciences and Humanities (SSH) (Room 216-Silistra)
FRI-227-2 PPTM(S)
Pedagogy, Psychology, Teaching Methodology (Room 227-Silistra)
FRI-110-2-ТS(S)
Technical Sciences (Room 110-Silistra)


12.00 – 13.00
FRI-110-1-ADS*CM(S)
Аcademic Discussion session *Сulture matters*
Key speaker: Diana Nikolova-Bebenova, PhD
13.30 – 17.00
Visit of a museum

SESSION SCHEDULE

Friday 18 October 2019

09:30 – 10:00
Registration - Room 227

10:00 – 11:00
Parallel Sessions Room 216 - Silistra
FRI-216-SSH(S)
Social Sciences and Humanities (SSH) (Room 216-Silistra)
Session Chair: Assoc. Prof. Todorka Georgieva, DfS
FRI-216-1 SSH(S)-01:
THE RULER IN THE OLD BULGARIAN PREACHING TRADITION
Assoc. Prof. Todorka Georgieva, DSc, Maria Tomova-Mihneva, PhD
FRI-216-1 SSH(S)-02:
TOURIST POTENTIAL OF ROUSSE DISTRICT
Pr. Assist. Prof. Daniela Yordanova, PhD; Assoc. Prof. Milena Kirova, PhD
FRI-216-1 SSH(S)-03:
STORIES ABOUT THE PAST. PERSPECTIVES, STRATEGIES, RHETORIC
Assoc. Prof. Rumyana Lebedova, PhD
FRI-216-1 SSH(S)-04:
A LOOK AT SOME OF THE FIRST SYNTAX TEXTBOOKS
Donka Radeva Ilieva
Senior teacher in bulgarian language and literature
FRI-216-1 SSH(S)-05:
THE RULER IN ZLATOSTRUY AND TARZHESTVENIK
FROM 12TH CENTURY
Assoc. Prof. Todorka Georgieva, DSc, Maria Tomova-Mihneva, PhD

11:00 – 12:00
Parallel Sessions Room 216 - Silistra
FRI-216-2 SSH(S)-06:
SYNONYMY IN LOGISTICS TERMINOLOGY DUE TO SHORTENING
Senior Lecturer Galina Velikova, PhD
FRI-216-2 SSH(S)-07:
THE RELATIONSHIP BETWEEN POPULISM
AND DIRECT DEMOCRACY – THE 2016 REFERENDUM
Stanislav Todorov – PhD Student, Assoc. Prof. Tatyana Burudjieva, PhD
FRI-216-2 SSH(S)-08:
PHILOSOPHY OF CONTEMPORARY CHRISTIAN VALUES
Ivelin Atanasov Iliev, Senior teacher in philosophy
FRI-216-2 SSH(S)-09:
ANTICHRIST BY EMILIYAN STANEV –
A ATTEMPT AT PSYCHOLOGICAL READING OF THE TEXT
Vladislav Dimitrov – a school teacher
FRI-216-2 SSH(S)-10:
POLICY OF THE BULGARIAN GOVERNMENT TO FIGHT CORRUPTION AFTER THE ACCESSION OF BULGARIA TO THE EUROPEAN UNION
Kosta Vlachkov – PhD Student; Assoc. Prof. Ivo Stamboliyski, PhDFriday 18 October 2019

10:00 – 11:00
Parallel Sessions Room 227 - Silistra
FRI-227-PPTM(S)
Pedagogy, Psychology, Teaching Methodology 
Session Chair: Assoc. Prof. Diana Zhelezova, PhD
FRI-227-1-PPTM(S)-01:
MORAL AND SPORT - UNITY AND/OR CONTRADICTION
Prof. Eleonora Mileva, DSc
FRI-227-1-PPTM(S)-02:
ANALYSIS OF CRITICAL THINKING WITHIN THE CONTEXT OF BENJAMIN BLOOM`S TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES
Assoc. Prof. Diana Zhelezova-Mindizova, PhD
FRI-227-1-PPTM(S)-03:
STRATEGIES TO AFFECT ANXIETY OF AT-RISK YOUTH RAISED OUTSIDE THEIR FAMILY
Dr. Katerina Zlatkova-Doncheva – PhD
FRI-227-1-PPTM(S)-04:
PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS - FUTURE TEACHERS
Assoc. Prof. (Lina) Galina Lecheva, PhD
FRI-227-1-PPTM(S)-05:
GAME EFFECTS ON ACTIVITY PARTICIPATION OF CHILDREN
AND YOUTH WITH INTELLECTUAL DISORDERS
Dr. Desislava Popova – PhD, assistant

11:00 – 12:00
Parallel Sessions Room 227 - Silistra
FRI-227-2-PPTM(S)-06:
IT TECHNOLOGIES IN TEACHING LITERATURE
Assoc. Prof. (Lina) Galina Lecheva, PhD
FRI-227-2-PPTM(S)-07:
COGNITIVE AND METACOGNITIVE RESOURCE OF
ACTION RESEARCH
Assoc. Prof. Diana Zhelezova-Mindizova, PhD
FRI-227-2-PPTM(S)-08:
EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ITS EFFECT ON AGGRESSION – SYRVEY FOR TEACHERS, PRINCIPALS AND PARENTS
Karina Gospodinova– PhD student
FRI-227-2-PPTM(S)-09:
SOME METHODOLOGICAL IMPLICATIONS FOR SUPPORTING MARITIME ENGLISH CLASSROOM ACTIVITIES
Assoc. Prof. Petina V. Vicheva, PhDFriday 18 October 2019

10:00 – 11:00
Parallel Sessions Room 110 - Silistra
FRI-110-ТS(S)
Technical Sciences
Session Chair: Pr. Assist. Prof. Milen Sapundzhiev, PhD
FRI-110-1-ТS(S)-01:
RELATIVE QUANTITIES OF CO2/G/KWH EQUIVALENT IN THE ATMOSPHERE FROM THE GENERATION OF ELECTRICITY FOR THE MOVEMENT OF ELECTRIC VEHICLES WITHIN THE EU
Pr. Assist. Prof. Milen Sapundzhiev, PhD; Pr. Assist. Prof. Valentin Manev, PhD
FRI-110-1-ТS(S)-02:
Impact of unloading valve spring tension on hydraulic characteristics of CRI solenoid nozzles 1
Pr. Assist. Prof. Valentin Manev, PhD; Pr. Assist. Prof. Milen Sapundzhiev, PhD
FRI-110-1-ТS(S)-03:
ELABORATION OF A DIDACTIC TEST FOR PRELIMINARY TESTING OF THE SCHOOL SUBJECT "MAN AND NATURE" (PHYSICAL PART) IN 4TH GRADE
Pr. Assist. Prof. Evgenia Goranova, PhD; Dorothea Dimitrov

12.00 - 13.00
Plenary Session
Аcademic Discussion session *Сulture matters*
FRI-110-1-ADS*CM(S)
Key Speaker: Diana Nikolova-Bebenova, PhD