30 юли 2019 г.

Интегриран държавен практико-приложен изпит


Логично е студентите, обучавани по специалността „Педагогика на обучението по български и чужд език” да имат два държавни изпита:
1.    Писмен теоретичен изпит по двете направления (български език и литература и чужд език като в дипломата им за завършен бакалавърски етап на обучение се изписват отделни оценки по български език и литература и по чужд език.
2.    Интегриран практико - приложен изпит (писмен и устен) по двете направления (български език и литература и чужд език като в дипломата му за завършен бакалавърски етап на обучение се изписват отделни оценки по български език и литература и по чужд език.

Организация
на интегрирания практико-приложен изпит
Той се организира по направления, за онези студенти, които са издържали успешно теоретичния си изпит по съответното направление. Ако лятната изпитна сесия е време за провеждане на теоретичния държавен изпит, то септемврийската сесия  (времето, през което се преподреждат учителските назначения) трябва да е време за провеждане на интегрирания практико - приложен изпит. Затова ние предлагаме два варианта за организиране и провеждане на държавния практико приложен изпит:

1.    Изпитът се организира в училището – тренировъчна фирма.
2.    Изпитът се организира в училищата, в които ще се назначават учители.
При първия вариант в  изпитната комисия се включват:  преподавател по психология/педагогика, методист по специалния предмет или експертът от МОН по съответния предмет, и директорът (заместникът му по учебната част) на училището – тренировъчна фирма.
При втория вариант  в  изпитната комисия се включват: психологът/педагогическият съветник на училището, експертът по специалния предмет от съответния регионален инспекторат на МОН и директорът (заместникът му по учебната част).
Така предлаганият модел за организация на интегрирания практико-приложен изпит ще регламентира на академично ниво релацията университет – бизнес, защото в конкретния случай училището, в което търсят реализация педагогическите кадри на педагогическите факултети (филиали), представлява бизнеса, който предлага работа. Ако интегрираният практико-приложен изпит се провежда по този модел по-лесно университетът ще следи реализацията на кадрите си и резултатите, които студентите демонстрират на изхода на своето обучение, т.е. ще се реализира новата образователна парадигма.
Държавният практико-приложен изпит се организира на два етапа:
1.    Писменият изпит е методически и психолого-педагогически мотивирана разработка на цикъл уроци от учебното съдържание по съответния специален предмет от V до ХІІ клас [1] - избира се класът и предметът, за който има вакантна учителска катедра.
2.    Устният изпит е оценъчен урок в посочено училище/клас, по предварително изготвен график, където дипломантът демонстрира придобитите по време на стажантската практика педагогически компетентности, владеене на теоретичния материал и ключови компетенции.
Изпитът продължава с конфериране на урока, на което Държавната изпитна комисия, дава възможност на изпитвания да обясни и защити работата си по време на урока.
Така структуриран практико-приложният държавен изпит интегрира знанията и способностите на студента, дава му се възможност той да демонстрира своите компетентности и теоретично да ги мотивира и защити.
Оценката на практико-приложния изпит е средно аритметична от двата компонента в полза на студента.
С приключването на интегрирания прак-тико-приложени изпит и назначаването на един от кандидатите на работа, де факто се окръгля пространството на интерактивния модел на учебната работилница по педагогическо майсторство: на изхода на своето обучение, диалогизирайки със своите университетски преподаватели,  с бъдещия си дирек-тор/експерт по специалния предмет и с бъдещите си ученици,  студентите демонстрират придобитите професионални компетентности, презентирайки и обосновавайки практическите си дейности, те демонстрира ключовите компетенции, които владеят и дават основание на изпитната комисия да им дадат правото да упражнява професията „учител”.
 
[1] Сред дипломирането си студентите получават статут на учители по съответния предмет в средна и гимназиална степен на образование (Виж наредба № ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Бъдете отзивчиви в споделяне на личното си мнение!